Výchovné poradenstvo

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

 

Na našej škole pracujú dve výchovné poradkyne od školského roku 2014/2015. Sú to Mgr. Zuzana Danišová a Mgr. Magdaléna Bódiová. Pracujú so žiakmi v kabinete Výchovného poradcu (na hlavnej chodbe č. dverí  140).

 

   Konzultačné hodiny:

   Mgr.  Zuzana Danišová            štvrtok     8 - 9 vyučovacia hodina

   Mgr. Magdaléna Bódiová          pondelok    5 vyučovacia hodina

 

        Výchovná poradkyňa v našej škole pomáha žiakom spolu s ich rodičmi pri výbere pracovného miesta alebo vysokej školy. V spolupráci so školskou psychologičkou rieši výchovné problémy žiakov. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou, s ostatnými pedagógmi. Organizuje besedy či posedenia s lekármi, psychológmi a zástupcami vysokých škôl humanitného zamerania.                                                                                                                  Je nápomocná pri závažnom rozhodnutí vstupu do zamestnania – aké sú možnosti, kde, čo od nich očakáva zamestnávateľ, čo oni očakávajú od zamest­návateľa, či sú tieto očakávania v súlade, čo ešte by sa mali naučiť, rozvinúť, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, ako napísať motivačný  list atď...                                                                               V tomto školskom roku sa študentky väčšiny ročníkov zúčastnia besedy s gynekológom. Žiaci 4. ročníka sa zúčastnia testovania profesijnej orientácie a voľby povolania organizovaného CPPPaP v Lučenci.                                                Taktiež nás čaká prezentácia školy na Burzách informácií a v mestách Lučenec, Rimavská Sobota, na rodičovských združeniach  v okresoch a mestách Detva, Cinobaňa a v ZŠ v okolí, v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v okresoch Veľký Krtíš, Levice, Rimavská Sobota, Rožňava a Komárno.                                                                                    V prípade osobných  či školských problémov kontaktujte  výchovné poradkyne alebo triednych učiteľov.  Oni vás zase skontaktujú s odborníkmi z CPPPaP v Lučenci.

 

Súčasná rola kariérového/výchovného poradcu na SOŠ:

Riešenie výchovných a vývinových problémov žiakov

Usmernenie žiakov pri výbere vysokej školy

Výchovné poradenstvo – usmerňovanie žiakov v oblasti základných sociál­nych návykov

Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou

Spolupráca s ostatnými pedagógmi pri začlenení integrovaných žiakov

Spolupráca s policajným zborom pri riešení priestupkov žiakov

 

Úlohou kariérovej výchovy na SOŠ, v úzkej spolupráci s celým pedagogickým zborom a praxou, je :

 - Ukotviť pozitívny postoj k zvolenému (študovanému) odboru.

 - Sprevádzať žiaka pri jeho dozrievaní, sebapoznávaní, formovaní postojov, povzbudzovať ho pri zvládaní               prekážok, poukázať na jeho úspechy, silné stránky ako aj priestor pre jeho rozvoj.

 

TOPlist