ERASMUS + KA1 - 2017‚ Anglicko/Maďarsko

 

Program: ERASMUS +    KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

                                       KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Názov projektu:            Learn with Happy Bunnies and other Busy Bees

Koordinátor projektu:    PaSA Lučenec

Partneri projektu:      1.Vysoká škola Gál Ferenc- Cvičná MŠ, Sarvaš/Maďarsko

                                       2. Happy Bunnies nursery- súkromné predškolské zariadenie Gillingham/Spojené

                                           kráľovstvo

Trvanie projektu:       1.6.2017 – 31.12. 2018

Výzva:                  2017

 

Do projektu  sú zapojené 3 organizácie z troch európskych krajín. Koordinujúcou organizáciou je Pedagogická a sociálna  akadémia (PaSA)  v Lučenci, ktorá je najstaršou organizáciou pripravujúcou žiakov predovšetkým na povolanie učiteľ v MŠ a vychovávateľ a to v jazyku slovenskom a maďarskom. Partnerskými organizáciami sú Vysoká škola Gál Ferenc, Pedagogická fakulta v Maďarskom meste Sarvaš, pod ktorú patrí aj Cvičná materská škola . Druhým partnerom projektu je súkromné predškolské zariadenia Happy Bunnies nursery v anglickom meste Gillingham.

Mobility v anglickom meste Gillingham sa zúčastní  12 žiakov PaSA  v sprievode 2 sprevádzajúcich pedagógov.  Do projektu budú zapojení žiaci 3. ročníkov odboru 7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  s vyučovacím  jazykom slovenským.

Mobility v maďarskom meste Sarvaš sa zúčastní 12 žiakov  2. a 3. ročníkov odboru 7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  s vyučovacím  jazykom maďarským a 2 sprevádzajúce osoby.

Projekt je zameraný na potreby praktickej prípravy našich žiakov, vzhľadom na to,  že súčasťou vzdelávania je aj predmet "odborná prax", počas ktorého si žiaci overujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v odborných pedagogických predmetoch v reálnom prostredí materskej školy v Maďarsku a Spojenom kráľovstve.

Hlavným cieľom projektu je získanie nových skúseností a praktických zručností počas praxe v predškolskom zariadení Happy Bunnies nursery v Spojenom kráľovstve  a Cvičnej materskej škole  pri Vysokej škole Gál Ferenc v Maďarsku. Porovnanie zahraničných vzdelávacích systémov, zlepšenie jazykových zručností žiakov, zvýšenie kvality vzdelávania v odbore učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo a v neposlednom rade zvýšenie objemu spolupráce so zahraničnými inštitúciami, pracujúcimi v predškolskom a predprimárnom sektore. Happy Bunnies nursery  a Cvičná materská škola v Sarvaši sú pre tieto ciele projektu vhodnými organizáciami i partnermi zároveň.

 


1.Mobilita Sarvaš/ Maďarsko  

       Termín: 7.10 – 22.10.2017

 

„Obohacuje životy, otvára obzory“. Tak znie najnovší  slogan programu európskej únie Erasmus +, ktorý plne vystihuje mobilitu  12 žiačok 2. a 3 . ročníka odboru 7649 M  učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom maďarským. Dievčatá mali možnosť obohatiť svoje životy o cenné skúsenosti s malými „usilovnými včeličkami“ z cvičnej materskej školy pri VŠ Gal Ferenc, kde strávili dva týždne pozorovaním pedagogických činností a aktívnym zapájaním sa do výchovno-vzdelávacieho procesu. Voľný čas vyplnili bohatým kultúrno - poznávacím  programom v meste a jeho okolí. Mobilita v Sarvaši bola pod taktovkou dvoch sprevádzajúcich osôb, Mgr.Evou Paukovou a Mgr. Máriou Balogh.


TOPlist