Prijímacie skúšky

                                                                                Druhé kolo prijímacích skúšok


Riaditeľ  Pedagogickej a sociálnej akadémie – Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 Lučenec
v zmysle § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol, že sa v škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne, 19. júna 2018 (utorok) od 8:00 hod. v budove školy.

Kritériá pre prijatie zostávajú rovnaké, ako boli pre prijímacie skúšky konané v 1. kole v šk. roku 2017/2018.
Prihlášky na štúdium treba poslať na adresu školy najneskôr do 12. júna 2018.

Počet voľných miest:
7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s VJS     -  3 miesta
7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s VJM    -   1 miesto
7661 M sociálno-výchovný pracovník s VJS                      -  2 miesta
7670 M pedagogický asistent s VJS                                -  5 miest


Prihlášky na štúdium v šk. r. 2018/2019 je potrebné poslať na adresu školy najneskôr do 12. júna 2018.Prijímacie skúšky

Do študijného odboru 7661 M sociálno - výchovný pracovník sa budú konať: 1. termín......TU

                                                                                                                     2. termín......TU

 

Do študijného odboru 7670 M pedagogický asistent sa budú konať : 1. termín......TU

                                                                                                          2. termín......TU


Plán výkonov na školský rok 2018/2019....TU


 

7649 M učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo - pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019....TU

Požiadavky na talentové skúšky......TU


 

7649 M učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo - pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019....TU

 


 
7661 M  sociálno - výchovný pracovník
Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019....TU

 

7670 M  pedagogický asistent

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019....TU

 

 

 

 

TOPlist