SOČ

SOČ

PDF Tlač Email

Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, Lučenec


                  Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)  2016/2017

Stredoškolská odborná činnosť (charakteristika a harmonogram) - kliknite TU

Vyhlásenie 39. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti - kliknite TU

Organizačno - technické pokyny - kilknite TU

Organizačné pokyny pre zabezpečenie  39. ročníka a Termíny súťažných prehliadok SOČ v školskom roku 2016/2017..Kliknite TU      Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl vo vekovom rozpätí 15 – 21 rokov.  Vyhlasovateľom SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v tomto školskom roku sa uskutoční 38. ročník súťaže.
      Cieľom SOČ je vyhľadávať nadaných, šikovných študentov, rozvíjať ich teoreticko-praktické schopnosti, viesť ich k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi a viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu. Žiak si vyberá súťažný odbor a tému práce podľa vlastného záujmu. Výsledkom SOČ je samostatná práca v rozsahu max.25 strán, ktorej autorom môže byť jednotlivec alebo skupina autorov (max.3). Práca sa v písomnej zviazanej podobe predkladá odbornému posúdeniu školskej komisii SOČ, autor prácu pred komisiou prezentuje a obhajuje. Víťazné práce (max.2 v jednom súťažnom odbore) postupujú na krajské kolo SOČ, víťazi ďalej na celoštátne kolo. Úspešné riešenie SOČ v krajskom kole  je u žiakov maturitného ročníka uznané ako časť praktickej maturitnej skúšky, a pozitívne hodnotené v rámci prijímania na štúdium na vysokej škole.
    Riešiteľ SOČ priebežne spolupracuje s konzultantom (učiteľ školy- odborník), ktorý ho odborne vedie a usmerňuje, podľa potreby spolupracujú s metodikom SOČ (Katarína Kupcová).
Súťažné odbory v šk. roku 2015/2016: pozri  súbor OTP SOČ 2015-2016
Forma a štruktúra práce : pozri súbor Obal a Metodická príručka SOČ
Školská komisia SOČ: Mgr. Magdaléna Bódiová, PhDr. Alena Tatárová, PaedDr. Katarína Kupcová


Harmonogram SOČ v šk. roku 2014/2015:
  
1. Zverejnenie vyhlásenia 38. ročníka SOČ na web stránke školy (organizačno-technické pokyny,  
       súťažné odbory, Metodická príručka SOČ, harmonogram)
       T: 30.09.2015 Z: Kp, Ur
   2. Nahlásiť riešiteľov SOČ a pracovné názvy prác metodikovi SOČ.
       T: 18.12.2015 Z: predsedovia PK
   3. Školské kolo SOČ.
       T: 07.03.2016 (možná úprava podľa pokynov kraja) Z: Kp


O r g a n i z a č n o  – t e c h n i c k é   p o k y n y

pre zabezpečenie  38. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  číslo 6/2013, ktorou sa mení smernica č.27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  38. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

Celoštátna odborná komisia SOČ v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania   a realizátorom Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou, K.Adlera 5, Bratislava,
 v Bratislavskom kraji, schválila 38. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť a zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2015/2016.

 

Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok SOČ č. 2010-11030/30122:7-913 z 18.8.2010.

 

Súťaž  sa uskutoční v školských, obvodných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou súťažou.

Termíny súťažných prehliadok sú záväzné a žiadame o ich dodržanie.   

Školské a  obvodné  kolá

podľa pokynov krajských komisií

Termíny budú  zverejnené

na www.siov.sk v sekcii SOČ

 

Krajské kolá                       

realizovať  najneskôr do

8. apríla 2016

Výsledky z krajského kola poslať  realizátorovi

do 10. apríla 2015

Celoštátne kolo                

26. – 29. apríl 2016

 

Realizátor:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K.Adlera 5, Bratislava

 

 

Poradie a názvy 17 súťažných odborov:

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia                                                                                                                                                                 

05  Životné prostredie, geografia, geológia

06 Zdravotníctvo a farmakológia

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 Informatika

12 Elektrotechnika a hardware

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

  

Postupový kľúč :

Prihlásenie do súťaže on-line:  www.siov.sk – odkaz Odborná tvorivosť – SOČ -  Prihlasovací formulár ( postupujte podľa manuálu, práce do on-line systému vkladať len vo formáte pdf ).

Konzultácie poskytnú garanti Vášho kraja  – členovia Celoštátnej odbornej komisie  (kontakty nájdete na www.siov.sk – SOČ - adresár COK).

Z 8 krajov postupuje na celoštátnu súťaž  272 súťažiacich:

2 žiaci x 8 krajov x 17 odborov = 272 žiakov.

V prípade kolektívnej práce postupuje a prácu obhajuje len 1 riešiteľ!

Odborná hodnotiaca komisia

a Celoštátna odborná komisia         70

Pedagogický dozor                             16

Realizačný štáb                                    podľa potreby školy

Celkom                                                  358 účastníkov + hostia

 

 

 

             

Ing. Vlasta Púchovská                                                                       Ing. Ivan Stankovský, CSc.

predsedníčka COK SOČ                                                                     riaditeľ ŠIOV        

 


 

TOPlist