ERASMUS + KA2 - 2016‚ Česká republika

       Zhotnotenie 1.roka projektu...

V čase od 18.10. -21.10.2017 sa koordinátorky projektu Zuzana Danišová a Erika Ráczová zúčastnili nadnárodného projektového stretnutia v partnerskej škole v Prahe. Na troch spoločných stretnutiach s kolegyňami z SOŠP, VOŠP a Gymnázia Kateřinou Burianovou a Zuzanou Borovičkovou zhodnotili obsah a úspešnosť 1. roka projektu.  Riaditeľa školy Pavla Drtinu oboznámili s priebehom a úspešnosťou projektu. Aj vyučujúcimi aj zúčastnenými žiačkami bol prvý rok hodnotený veľmi pozitívne. Žiačky dnes už IV.A a IV.C triedy nabrali nové skúsenosti prácou v MŠ na Tréglovej ul. v Prahe. Celkovo bola mobilita C2 hodnotená veľmi vysoko, a to hlavne pestrý program, výborná spolupráca s MŠ, bezproblémová príprava, organizácia a snaha pomoci zo strany organizátorky Kateřiny Burianovej.

     Na tomto stretnutí sa stanovil termín aktivity C3, a to od 18.3.- 25.3. 2018 pre slovenskú stranu v Prahe a  aktivity C4  od 8.4.-15.4.2018 v Lučenci.

 


Pár slov o projekte...

Naša škola sa stala partnerom medzinárodného projektu Erasmus+ (vzdelávací program financovaný z prostriedkov Európskej únie) s názvom Šírenie a podpora porozumenia českého a slovenského jazyka u žiakov stredných škôl a detí v materských školách. Projekt je časovo vymedzený od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2018. Koordinátorom projektu je česká Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6, Evropská 33.

Ako už vyplýva z názvu projektu, jeho cieľom je šírenie a podpora porozumenia českého a slovenského jazyka u žiakov SŠ a detí v MŠ a zoznámenie sa s kultúrnym bohatstvom partnerských krajín (českému jazyku v Slovenskej republike a slovenskému jazyku v Českej republike). A ďalej zachovanie a rozvíjanie rozmanitosti európskych kultúr.

Do projektu preto budú zapojení predovšetkým žiaci zo zmienených SŠ a taktiež deti z vybraných českých a slovenských MŠ v Prahe a Lučenci.  

Žiaci oboch SŠ sa za podpory svojich pedagógov budú podieľať na vzniku metodickej príručky a ďalšieho didaktického materiálu, ktorý prispeje k realizácii cieľov projektu.

Žiaci oboch SŠ sa zúčastnia tzv. mobilít - medzinárodných vzdelávacích aktivít („výmenných pobytov“) - v každom školskom roku prebehnú dve osemdenné mobility (jeden pobyt českých žiakov v Lučenci a jeden slovenských žiakov v Prahe). Počas mobilít sa žiaci napríklad zoznámia so systémom inštitucionálneho vzdelávania od MŠ po SŠ v druhej krajine, rozšíria si povedomie o druhej krajine a jej kultúrnom bohatstve (návšteva miestnych kultúrnych pamiatok atď.), získajú skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme, v ktorom budú zodpovední za spoločne realizovanú pedagogickú činnosť s deťmi v MŠ (realizácia dramatických, výtvarných, hudobných, pohybových a iných činností), čiastočne sa naučia porozumieť a vyjadrovať sa v druhom jazyku.

Žiaci oboch SŠ už teraz vďaka svojmu štúdiu disponujú určitými odbornými vedomosťami, znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami z pedagogiky, psychológie, telesnej, výtvarnej, hudobnej a dramatickej výchovy, čo sa kladne premietne do ich pedagogickej práce s deťmi v MŠ. Vďaka projektu získajú ďalšie cenné vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré budú môcť využiť pri štúdiu, v pedagogickej praxi a neskôr vo svojom profesijnom uplatnení.

Koordinátor projektu: Mgr. Zuzana Danišová

                                              Mgr. Erika Ráczová

 

PROGRAM pre mobilitu C1

od 19.3.-26.3.2017 v Lučenci, Slovenská republika

 

 

19.3.2017 , nedeľa  večer - príchod českých partnerov do Lučenca a na ubytovacie zariadenie, privítanie účastníčok

 

20.3.2017, pondelok – príchod do PaSA v raňajších hodinách, raňajky, prehliadka školy, III.A triedy s divadelným javiskom a vzájomné predstavenie sa,

- upresnenie plánu pobytu s programom

- príprava divadelného predstavenia v III.A triede

- obed v škole, po obede prehliadka MŠ Dr. Herza

- prehliadka mesta: Synagóga so sprievodom, Kubínyho námestie, Novohradská galéria a múzeum

- večer voľný program s prípravou bábkového predstavenia

 

21.3.2017, utorok – po raňajkách v škole príprava a bábkové predstavenie pre deti predškolského veku z MŠ Dr. Herza

- obed v škole, vyhodnotenie predstavenia

- popoludní prehliadka Fiľakovského hradu s múzeom vo Fiľakove (15 km z Lučenca)

- voľný večer s prípravou na aktivity v MŠ Dr. Herza v nasledujúcich dvoch dňoch

 

22.3.2017, streda – raňajky v škole PaSA

- samostatná činnosť s aktivitami v MŠ Dr. Herza v spolupráci so slovenskými partnermi (bližšie bude určené neskôr)

- po obede v PaSA vyhodnotenie a rozbor aktivít, zber materiálov a pomôcok pre metodickú príručku

- popoludní prehliadka Lučenca: Masarykova ulica, mestský park

- večer príprava na nasledujúci deň

 

23.3.2017, štvrtok – raňajky v škole PaSA

- samostatná činnosť s aktivitami v MŠ Dr. Herza v spolupráci so slovenskými partnermi (bližšie bude určené neskôr)

- po obede v PaSA vyhodnotenie a rozbor aktivít, zber materiálov a pomôcok pre metodickú príručku

- popoludní prehliadka Zámockého hotela so sprievodom v Haliči

- voľný večer

 

 

24.3.2017, piatok – raňajky v škole PaSA

- celkové vyhodnotenie práce v MŠ Dr. Herza

- zozbieranie metodického materiálu

- večer spoločné posedenie českých a slovenských partnerov ( možno bude lepšie o deň skôr)

 

25.3.2017, sobota -  po raňajkách presun do Banskej Bystrice (80 km)

- cca o 10:00 bábkové divadelné predstavenie pre všetky účastníčky v Bábkovom divadle na Rázcestí

- prehliadka Múzea SNP

- obedňajšia prestávka, prehliadka Námestia SNP

- voľný program popoludní, cca 2 hod.

- návrat do Lučenca asi o 19:00

 

26.3.2017, nedeľa – po raňajkách odchod českých parterov do Bratislavy - Prahy

 


Mobility

 

V pondelok 20.marca k nám na školu zavítajú partneri programu Erasmus+, 15 žiačok a dve učiteľky zo strednej školy z  Prahy. Budú spolupracovať s našou školou v oblasti praxe. Na fotkách vidíte nácvik rozprávky O kozliatkach našich žiačok, s ktorou vystúpia v  Prahe v apríli.

 


 

V nedeľu večer 19. marca k nám zavítali študentky zo VOŠP, SOŠP a Gymnázia z Prahy v rámci projektu Erasmus+. Prišlo 14 študentiek tretieho ročníka spolu s dvomi učiteľkami Mgr. Kateřinou Burianovou a Mgr. Zuzanou Borovičkovou. V utorok v III.A triede zahrali deťom z MŠ Herzova divadelné predstavenie a následne v stredu a vo štvrtok s nimi pracovali priamo v MŠ. Témy troch českých povestí ich sprevádzali prácou s deťmi a strávili s nimi pekné tri dni. Vždy popoludní počas celého týždňa dievčatá navštívili aj kultúrne pamiatky v okolí. Prezreli si Zámocký hotel Galicia Nueva v Haliči, Fiľakovský hrad a múzeum. Boli aj v Novohradskej galérii a múzeu, v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a na divadelnom predstavení Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Študentkám sa u nás páčilo a boli rady, že mali možnosť spoznať aj naše malé mesto a okolie.


 

Od 2.4.-9.4. 2017 študentky III.A a III.C triedy navštívili Prahu v rámci mobility C2. V MŠ Tréglova ul. vykonávali praktické činnosti s deťmi na motívy rozprávky O kozliatkach. V popoludňajších hodinách mali možnosť prezrieť si pamätihodnosti Prahy. Navštívili Pražský hrad, Vyšehrad, Petřín, český senát a boli prijaté u veľvyslanca SR v Prahe Petra Weissa. Gabika a Janky prispeli aj do programu koncertu v Hlahole, kde každoročne naša partnerská škola organizuje koncerty. Žiačkam sa v Prahe veľmi páčilo a nadviazali aj priateľstvá so spolužiačkami s partnerskej školy.                     

Z.D.


 

 

 

TOPlist